Gmina Iłów

informacja ogólna

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje
na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Świadczenie z fundusz alimentacyjnego  przysługuje osobie uprawnionej  na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka posiadającego  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie zasądzonych wyrokiem Sądu alimentów, opatrzonych klauzulą wykonalności,  nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.tj. 01.10.2016-30.09.2017

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :

  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
  • zawarło związek małżeński

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego należy złożyć w GOPS Iłów-  pokój nr 7

Do wniosku należy załączyć odpowiednio :

1) Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się (wnioskodawcy) o świadczenie z funduszu alimentacyjnego (do wglądu),

2) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz  zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w RzeczpospolitejPolskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniajacej

3) w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

4) upoważnienie dla wnioskodawcy od dziecka pełnoletniego do złożenia w jego imieniu wniosku oraz pobierania świadczeń z funduszu (dotyczy dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

5) oświadczenie członków rodziny (wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku ) o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2015r.

6) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

7) dokument określający datę utraty dochodów ( np. świadectwo pracy/zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenie, umowy o dzieło)

8) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty,

9) w przypadku powstania zatrudnienia w roku 2015r.Pit-11 od pracodawcy u którego kontynuowane jest zatrudnienie

10) zaświadczenie od Komornika prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku w Ośrodku,

11) zaświadczenia od Komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2015r.

12) kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów za 2015r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu),

13) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub kserokopię nakazu płatniczego za rok poprzedzający okres świadczeniowy tj. 2015r. - oryginały do wglądu,

14) kserokopię prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację - oryginał do wglądu,

15) kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty zaopatrzonego w klauzule wykonalności - oryginał do wglądu

16) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia).

17) w przypadku stałego zameldowania poza terenem Legionowo, należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenia zamieszkania w Legionowie (np. umowa najmu, użyczenia lub oświadczenie)

18) inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij