Gmina Iłów

ZAPYTANIE OFERTOWE- Klub Senior+/2.2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

                                                                                                                       Iłów, dnia 06.11.2019

GOPS.8120.197.2019

                                                            Zapytanie Ofertowe – Klub Senior+/ 2.2019

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm/ dotyczących zamówień których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro, Gmina Iłów zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie  placówki „Senior+”.

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wyposażenia Klubu ”Senior+” sprzęt rehabilitacyjno- sportowy

Zestawienie wyposażenia:

lp

Nazwa sprzętu

parametry

Liczba sztuk 

2

materace

materace gimnastyczne  200x120x10cm

2

3

drabinki

  • Drewniane: 220 x 90 cm
  • Okucie, mocowania do ściany  w zestawie
  • Zgodne z normą bezpieczeństwa
  • dla dorosłych

2

4

Transport

96-520 Iłów, ul. Plac Kasztanowy 52. Warunki jakie powinien spełnić Wykonawca:

1) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni wpis do CEIDG lub KRS (uprawnienia) do wykonywania działalności w zakresie prac ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert.

2) Przy wykonywaniu wszelkich prac prowadzonych w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że spełniał będzie wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”)”.

3) Wybrane zamówienie będzie realizowane w ciągu 14  dni jednak nie później niż do 05 grudnia 2019 r.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i oferta spełniać będzie wymogi /warunki/ określone przez Zamawiającego - Gminę Iłów w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

2) W ofercie należy podać cenę netto oraz podatek VAT oraz łączna wartość brutto wykonania prac.

3) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty.

4) Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia.

5) Cena netto nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.

4. Informacje dodatkowe:

1) Termin składania ofert:  12.11.2019  r. do godz. 9.00

2) Forma składania ofert: ( pisemna lub email)

3) Sposób składania ofert: osobiście, e-mail/ na adres Urząd Gminy w Iłowie, ul. Płocka 2,
96-520 Iłów lub na email gops@ilow.pl

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub inną osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

4) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferenci składają oferty na całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Uwagi:

1) Wójt zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta cenowa przekroczy środki, które zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania.

2) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Iłów.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty- załącznik nr – 1

- Zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS                                                                                                   Wójt Gminy Iłów

                                                                                              / - / Jan P. Kraśniewski

załącznik nr1W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij