Gmina Iłów

Zapytanie ofertowe - Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Iłów.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Zapytanie ofertowe - Inwentaryzacja źródeł ciepła.


Iłów 18.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Iłów zaprasza do złożenia oferty na zadanie o nazwie „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Iłów w 2020 roku.”

 

1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Iłów” .

2.Opis przedmiotu zamówienia.

a. Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach położonych na nieruchomościach na terenie gminy Iłów.

b. Inwentaryzacja źródeł ciepła „z natury” zgodnie z wytycznymi Marszałka Województwa Mazowieckiego do projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Podmioty objęte  inwentaryzacją, to przede wszystkim:

-   małe kotłownie przydomowe,

-   paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),

-   niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,

-   kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,

-   kotłownie w obiektach handlu i usług.

 

Metody prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji:

1)      metoda wywiadu bezpośredniego – zgodnie z opracowaną przez Urząd Gminy w Iłowie ankietą.

 

Metoda wywiadu bezpośredniego – polega na wypełnianiu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez reprezentanta gminy podczas oględzin. W ramach tej metody informacje muszą zostać pozyskane od użytkowników lokali lub budynków (np. najemców, właścicieli, zarządców) i spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu, z wyłączeniem zbierania
i przetwarzania danych osobowych.

Ankieterzy, w celu pozyskania danych, mają za zadanie przeprowadzenie rozmowy
z respondentem, wspólnej analizy poszczególnych punktów kwestionariusza, a także wypełnienie ankiety.

Wskazane jest, aby prowadzenie inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego połączone było z równoczesnym zapewnieniem doradztwa w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, poprawy efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań (np. oszczędność energii) oraz wykonaniem termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia strat ciepła
i obniżenia zużycia energii cieplnej.

W punktach adresowych, w których dla całego budynku wielorodzinnego występuje jedno źródło ciepła, wypełniania jest jedna ankieta dla całego obiektu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jest wiele indywidualnych instalacji grzewczych ankiety prowadzone są w poszczególnych lokalach.

 

Zakres inwentaryzacji

Podczas inwentaryzacji, dla każdego inwentaryzowanego obiektu należy pozyskać następujące dane, w odniesieniu do każdego inwentaryzowanego obiektu:

1)        dane adresowe:

a)      powiat,

b)      gmina,

c)      miejscowość (ew. dzielnica),

d)     ulica,

e)      numer budynku,

f)       numer lokalu,

2)      dane o budynku/lokalu:

a)      typ budynku,

b)      powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2,

c)      ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje,

3)      dane o źródle/źródłach ciepła – dla budynku lub lokalu:

a)      kocioł na paliwa stałe:

     -       liczba źródeł
     -       charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

     -       rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięt
     -       klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),

   -       sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny
z wentylatorem, podajnik automatyczny),

    -       urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),

    -       sprawność cieplna,

    -       rok instalacji,
    -       rok produkcji,

    -       moc [MW],
    -       źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

b)      kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne
  -       liczba źródeł,

  -       charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

c)      sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne:

  -       charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

d)     piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:

                                              -       liczba źródeł,

                                              -       charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
   -       rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),
   -       ekoprojekt (tak lub nie),

   -       urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),

   -       sprawność cieplna,

   -       rok instalacji,

   -       rok produkcji,

   -       moc [MW],

   -       źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

e)      piec kaflowy:
      -       liczba źródeł,

      -       rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta),

      -       urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),

      -       sprawność cieplna,

      -       rok instalacji,

       -       moc [MW],

       -       źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

f)       roczne zużycie paliw dla kotła (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]),

g)      plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.

 

3.Dodatkowe informacje:

Szacuje się, że łączna liczba budynków na terenie gminy Iłów wynosi około 2 200 (liczba podana szacunkowo z uwzględnieniem liczby punktów adresowych, liczby deklaracji na odpady, może być zmienna z uwagi na zbiorowe źródła ciepła oraz konieczność ustalenia istniejących źródeł ciepła np. w budynkach letniskowych).

 

4.Termin wykonania zamówienia:

a. wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie  do 30 listopada 2020 roku.

b. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

c. zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

d. zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty.

 

5. Oferta powinna być przedłożona na formularzu ofertowym (zał nr 1).

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

a. wypełniony w języku polskim formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ilow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Iłów (ul.Płocka 2, 96-520 Iłów) do dnia 25.03.2020 roku do godz. 12.00.

b. oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

c. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

d. w toku badania i rozpatrywania ofert oferent może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.Ocena ofert:

Podstawę do wyłonienia wykonawcy stanowić będzie najniższa cena za wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 formularz ofertowy. 

…………, dnia ……………….

……………………………..

(Nazwa/Pieczątka Wykonawcy)

 

Urząd Gminy Iłów

      ul.Płocka 2

     96-520 Iłów

OFERTA WYKONAWCY

W związku z zapytaniem ofertowym Urzędu Gminy Iłów z dnia ……………………..

Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………………

Adres/siedziba wykonawcy: …………………………………………………………..

Telefon, fax, e-mail wykonawcy: …………………………………………………….


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zamówienia o nazwie: "Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Iłów".

Cena brutto:..........................................

Cena netto:...........................................

Vat:.......................................................

Uwagi:..................................................

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.………………………………………………

Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij