Gmina Iłów

Ogłoszenie o przetargu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY IŁÓW

Na podstawie art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz.994)  oraz art. 37 ust. 1, art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Iłów ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanych w tabeli:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia  w ha

Nr. Księgi  wieczystej.

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w  studium

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza nieruchomości

Obciążenie prawami

Wadium

Warunki zmiany ceny i opłat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

44

0,1475ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa zabudowana wiatą w złym stanie technicznym.

Brak planu. W studium-tereny przekształceń intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji rolniczej

 

W drodze przetargu

30.000,- zł + należny podatek VAT  (trzydzieści tysięcy 00/100 złotych netto)

Brak

3.000,- złotych

(trzy tysiące 00/100)

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT

2.

37

0,1164ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym w złym stanie technicznym.

Brak planu. W studium-tereny przekształceń intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji rolniczej

 

W drodze przetargu

20.000,- złotych + należny podatek VAT                      (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych netto)

Brak

2.000,- złotych

(dwa tysiące 00/100)

 

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT

3.

36

0,3600ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa rolna      niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej

Brak planu. W studium-tereny grunty rolne o niskich walorach agroekologicznych,

 

W drodze przetargu

24.000,- złotych + należny podatek VAT

( dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych netto )

Brak

2.400,- złotych                     ( dwa tysiące czterysta 00/100)

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT


Pierwszy przetarg został ogłoszony na dzień 08 sierpnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowanych oferentów. 

W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które  wpłacą wadium ustalone na nabycie  w/w nieruchomości w wysokości wskazanej  kolumnie 11 tabeli, na rachunek depozytowy  Urzędu Gminy Iłów nr. 57 9010 0006 0000 0172 2000 0040  w terminie do  28 września 2018r. W  tytule wpłaty należy podać  numer działki,  której nabyciem jest zainteresowany uczestnik przetargu  (kolumna 2 tabeli) np. „Przetarg na działkę nr 36”.  Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej najpóźniej  w dniu przetargu  przed jego otwarciem.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg  będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości,  z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

W przetargu na nabycie nieruchomości opisanej w pozycji nr.3 tabeli ( działka nr 36)  mogą brać udział podmioty, które spełniają kryteria uprawniające do nabycia gruntu rolnego określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196). 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2018r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy  Iłów, ul. Płocka 2, lokal nr 10.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- Wadium, które ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w terminie podanym przez gminę Iłów, nie później niż 30 dni od daty przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT, naliczony według stawki aktualnie obowiązującej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

- Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.

- W  przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpis z właściwego rejestru.

- Pełnomocnictwo  oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli nabywca działa przez pełnomocnika lub z uwagi na osobę nabywcy dostarczenie zezwoleń jest prawem wymagane.

- Dokumenty potwierdzające prawo  nabyci przez uczestnika przetargu nieruchomości rolnej opisanej w pozycji 3 tabeli tj.:

a) oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako  dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

c) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

d) kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej o profilu rolniczym i inne wymagane przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.2017.2196 ).

Cena  za nieruchomość  powinna być zapłacona przez nabywcę  najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Nabywcę obciążają koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi Notariusz.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych  informacji o warunkach przetargu  udziela Urząd Gminy w Iłowie  (pok. 11) w godzinach: w poniedziałki 08:00-16:00, wtorek- piętek 07:30-15:30  lub pod numerami  telefonu 24267508, 512212604.

-Wójt Gminy Iłów- 
Roman Kujawa                   

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij