Gmina Iłów

Sprzedaż nieruchomości gminnych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

                                                                                                                       

        OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IŁÓW O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Na podstawie art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)  oraz art. 37 ust. 1, art.39 ust.1, Wójt Gminy Iłów ogłasza kolejny (trzeci) ustny nieograniczony przetarg na  sprzedaż   nieruchomości stanowiących własność  Gminy Iłów.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia  w ha

Nr. Księgi  wieczystej.

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w  studium

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza nieruchomości

Obciążenie prawami

Wadium

Warunki zmiany ceny i opłat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

44

0,1475ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa zabudowana wiatą w złym stanie technicznym.

Brak planu. W studium-tereny przekształceń intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji rolniczej


W drodze przetargu

24.000,- złotych netto + należny podatek VAT  ( dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych )

Brak

2.400,- złotych

(dwa tysiące  czterysta 00/100)

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT

2.

37

0,1164ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym w złym stanie technicznym.

Brak planu. W studium-tereny przekształceń intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji rolniczej


W drodze przetargu

16.000 ,- złotych netto + należny podatek VAT                      (szesnaście tysięcy 00/100 złotych)

Brak

1.600,- złotych

( tysiąc sześćset 00/100)


Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT

3.

36

0,3600ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa rolna      niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej

Brak planu. W studium-tereny grunty rolne o niskich walorach agroekologicznych,


W drodze przetargu

19.000,- złotych netto                         (dziewiętnaście tysięcy  00/100 złotych )

Na podstawia art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.             o podatku od towarów i usług                 (Dz. U. 2018.2174) zbycie przedmiotowej nieruchomości jest zwolnione z podatku VAT. 

Brak

1.900,- złotych                     ( tysiąc dziewięćset   00/100)

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu

I.                    Pierwszy przetarg został ogłoszony w terminie 08 sierpnia 2018 r.- Kolejny (drugi) przetarg został ogłoszony w terminie  04 października 2018 r. Przetargi  zakończyły się  wynikiem negatywnym  z powodu braku zainteresowanych oferentów. 

II.                    W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które  wpłacą wadium ustalone na nabycie  w/w nieruchomości w wysokości wskazanej w kolumnie 11 tabeli, na rachunek depozytowy  Urzędu Gminy Iłów nr. 57 9010 0006 0000 0172 2000 0040  w terminie do  22 lutego 2019 r. W  tytule wpłaty należy podać  numer działki,  której nabyciem jest zainteresowany uczestnik przetargu  (kolumna 2 tabeli) np. „Przetarg na działkę nr 36”.  Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej najpóźniej  w dniu przetargu  przed jego otwarciem.

III.               Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg  będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości,  z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

IV.                W przetargu na nabycie nieruchomości opisanej w pozycji nr.3 tabeli (działka nr. 36)  mogą brać udział podmioty, które spełniają kryteria uprawniające do nabycia gruntu rolnego określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018.1405) 

V.                  Przetarg odbędzie się w terminie: 26 lutego 2019 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy  Iłów, ul. Płocka 2, lokal nr 10.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

1.       Dowód wpłaty wadium  oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.

2.       W  przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpis z właściwego rejestru.

3.       Pełnomocnictwo  oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli nabywca działa przez pełnomocnika lub z uwagi na osobę nabywcy dostarczenie zezwoleń jest prawem wymagane.

4.       Dokumenty potwierdzające prawo  nabycia przez uczestnika przetargu nieruchomości rolnej opisanej w pozycji 3 tabeli tj. a) oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres; b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako  dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa; c) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), d) kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej o profilu rolniczym, i inne wymagane przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ( Oddział Terenowy w Warszawie) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

VI.                Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w terminie podanym przez Gminę Iłów, nie później niż 30 dni od daty przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT,  naliczony według stawki aktualnie obowiązującej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

VII.             Cena  za nieruchomość  powinna być zapłacona przez nabywcę  najpóźniej w dniu  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Nabywcę obciążają koszty notarialne  i sądowe, których wysokość określi Notariusz. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

VIII.           Dodatkowych  informacji o warunkach przetargu  udziela Urząd Gminy Iłów  (pok. 11) w godzinach: w środę w godz. 09:00-17:00, poniedziałek, wtorek, czwartek i piętek 07:30-15:30  lub telefonicznie 242675087, 512212604.


                                                                                                                                                                                                                                                                                               -Wójt Gminy Iłów-

                                                                                                                                                                     //                                                   Jan Paweł Kraśniewski 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij