Gmina Iłów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 Gmina Iłów: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583597-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iłów, Krajowy numer identyfikacyjny 61101566100000, ul. ul. Płocka  2, 96520   Iłów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 267 50 80, e-mail a.stanczak@ilow.pl, faks 24 267 50 81.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP 3410/10/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia stanowi: A) Budowa sieci wodociągowej z rur PCV/ PERC / PE o średnicach f 160 f 110 f 90 w miejscowościach: Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek, Obory, Bieniew, Budy Iłowskie, Rzepki o łącznej długości ok. 15 500 mb B) Dostawa, montaż i rozruch kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego w ilości 67 szt. z podziałem na przepustowości i liczbę RLM: • O1 – ( do – 6 RLM) przepustowość 0,9 m3/d – 34szt. • O2 – (7 -8 RLM) przepustowość 1,2 m3/d – 31 szt. • O3 – (9-12 RLM) przepustowość 1,8 m3/d -2 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV: 45232150-8, 45232150-8, 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3412993.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych ,,BANGO” spółka jawna
Email wykonawcy: bangospj@wp.pl
Adres pocztowy: Brochocinek 11
Kod pocztowy: 09-410
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3412993.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3412993.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3412993.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Początek formularza


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij