Gmina Iłów

Referaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

1. WÓJT GMINY:                                                                                                     
KUJAWA Roman

  • organ wykonawczy gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy przy pomocy Urzędu Gminy;
  • kieruje bieżącymi sprawami gminy;
  • reprezentuje gminę na zewnątrz;
  • zatrudnia i jest przełożonym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  • rozpatruje skargi na działalność gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu    
  • jest organem administracji publicznej w zakresie kompetencji przypisanych gminie;
  • Szef Obrony Cywilnej na szczeblu gminy.


2. SEKRETARZ GMINY:                                                                            
NOWACKI Przemysław

  • koordynuje realizację zadań Urzędu Gminy;
  • nadzoruje pracę podległych pracowników;
  • nadzoruje przygotowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych;
  • przedkłada Wójtowi propozycje dot. realizacji zadań gminnych i usprawniania pracy urzędu;
  • współdziałanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy
  • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych


3. SKARBNIK GMINY:
BRZESKA Agnieszka

  • opracowuje projekt budżetu gminy;
  • wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy;
  • nadzoruje podległe jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki finansowe;
  • przedkłada sprawozdania i informacje z zakresu budżetu gminy;


4. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO:
ROBAK Marianna

  • załatwia sprawy z zakresu stanu cywilnego;
  • prowadzi ewidencję ludności;
  • prowadzi stały rejestr wyborców
  • załatwia sprawy w zakresie wydawania dowodów osobistych;


5. STANOWISKO PRACY D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:
DRAGAN Teresa

  • prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków budżetowych;
  • prowadzenie ewidencji gminnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
  • prowadzenie spraw ubezpieczenia pracowników i składników mienia gminy;


6. STANOWISKO PRACY D/S WYMIARU PODATKÓW, OPŁAT I PŁAC:        
JAŻDZYK Barbara

  • rejestr, deklaracje podatkowe, przypisy i odpisy, wymiar podatków i opłat gminnych,
  • sprawy wynagradzania i rozliczania pracowników Urzędu Gminy,
  • ulgi inwestycyjne,
  • prowadzenie kontroli deklaracji i oświadczeń podatkowych ze stanem faktycznym,


7. STANOWISKO D/S POBORU PODATKÓW I OPŁAT:
SULIK Gabriela

  • egzekwowanie i dochodzenie wierzytelności gminy,
  • rozliczanie podatków i opłat gminnych,
  • rozliczanie podatku VAT.
  • współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami
  • prowadzenie ewidencji pojazdów podlegających podatkom od tych środków transportowych.


8. STANOWISKO D/S EW. DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ, OBSŁUGI I KASA: 
PIECKA Ewa

  • wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości położonych na terenie gminy,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.


9. STANOWISKO D/S ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY:
RÓŻYCKA Joanna

  • zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – biurowej Rady i jej organów,
  • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
  • prowadzenie spraw pracowniczych Urzędu i kierowników gminnych jednostek org.
  • prowadzenie spraw dotyczących poborowych i żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową,
  • prowadzenie spraw dot. zbiórek i zgromadzeń publicznych, imprez masowych oraz stowarzyszeń.


10. STANOWISKO D/S ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:
KUJAWA Mirosława

  • realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska w tym dotyczących: odpadów, czystości porządku, informacji o stanie środowiska, ocen  
  • oddziaływania na środowisko, korzystania z zasobów środowiska, łowiectwa i  hydrogeologii,
  • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa w tym współpraca z inspekcjami i służbami związanymi z produkcją i przetwórstwem rolno – spożywczym,
  • ochrona zabytków i pomników przyrody oraz założeń i układów objętych nadzorem konserwatorskim
  • nadzór na emisją zanieczyszczeń i sprawozdawczość w tym zakresie,


11. STANOWISKO D/S GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA:
GŁAŻEWSKA Anita

  • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
  • podział i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
  • zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
  • ewidencja nieruchomości,
  • współpraca w zakresie opracowania i wdrażania wieloletnich programów inwestycyjnych i strategii rozwoju gminy,
  • prowadzi sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,


12. STANOWISKO D/S KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY GMINNEJ:  
MROCZKOWSKI Tomasz

  • realizacja zadań w zakresie zarządu dróg gminnych i współpraca z zarządcami dróg   powiatowych i wojewódzkich,
  • realizacja zadań w zakresie zarządu sieciami i urządzeniami gospodarki wodno – ściekowej,
  • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań prewencyjnych,
  • realizacja zadań w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,
  • ewidencja działalności gospodarczej,
  • prowadzenie urzędowego publikatora teleinformatycznego (BIP)


13. STANOWISKO D/S OBRONY CYWILNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH:  
KUDAREWKO Wojciech

  • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  • nadzór nad robotami publicznymi i pracami społecznie użytecznymi,
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
  • prowadzenie gospodarki magazynowej z zakresu spraw OC i powodziowych,


14. STANOWISKO D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROMOCJI I   
INFORMATYZACJI GMINY:
STAŃCZAK Arkadiusz

  • prowadzenie spraw dot. Zamówień publicznych,
  • współpraca w zakresie opracowania i wdrażania wieloletnich programów inwestycyjnych i  strategii rozwoju gminy,
  • współdziałanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na projekty i zadania gminne ze źródeł krajowych i UE.
  • prowadzenie spraw dot. Systemów i urządzeń służących do przetwarzania danych i informacji,

15. STANOWISKO D/S EWIDENCJI LUDNOŚCI
PIÓRKOWSKA Anna
  • prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  • przyjmowanie zgłoszeń dot. zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na terenie gminy,
  • realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,
  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszeń utraty dowodu osobistego,
  • wydawanie dowodów osobistych,
  • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
  • prowadzenie spraw związanych z rejestrem wyborców,
  • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

16. STANOWISKO D/S GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ OBSŁUGI BIURA PODAWCZEGO
HABER Monika
  • działania związane z przeprowadzeniem i obsługą gospodarki odpadami na terenie Gminy Iłów,
  • obsługa Biura Podawczego urzędu Gminy Iłów,
  • działania związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
  • przygotowywanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych.
17. STANOWISKA PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
ŻAKOWSKA Angelika
  • współdziałanie w prowadzeniu ewidencji wpływów i wydatków budżetowych
  • współdziałanie w prowadzeniu gminnej ewidencji środków środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
  • współdziałanie w prowadzeniu rejestrów podatkowych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij