W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Urząd Gminy

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Iłów
ul. Płocka 2
96-520 Iłów

NIP 971-03-16-160 REGON 000533660

nr konta: 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010

Adresy e-mail i numery telefonów:


Stanowisko

Telefon

E-mail
Sekretarz Gminy  
kmichalska@ilow.pl
Skarbnik Gminy 024 267-50-84 a.brzeska@ilow.pl
Sekretariat Urzędu Gminy tel.: 024 267-50-80
fax: 024 267-50-81
sekretariat@ilow.pl
Urząd Stanu Cywilnego 024 267-50-85 usc@ilow.pl
Stanowisko ds. komunikacji
i infrastruktury
024 267-50-90 tmroczkowski@ilow.pl

Stanowisko ds. zam. publ.

Stanowisko ds. rolnictwa
i środowiska

024 267-50-86

mfelczak@ilow.pl

Stanowisko ds. księgowości
budżetowej

024 267-50-89

aziarek@ilow.pl

Stanowisko ds. wymiaru
podatków

024 267-50-88

gsulik@ilow.pl

Stanowisko ds. poboru
podatków i opłat

024 267-50-88

sgasik@ilow.pl


Kasa

024 267-50-94
epiecka@ilow.pl

Stanowisko ds. OC i robót
publicznych

024 267-50-87

wkudarewko@ilow.pl


GOPS

024 267-50-92
024 267-50-93

gops@ilow.pl
Zespól Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół

024 267-50-91

zeas@ilow.pl

Stanowisko ds. gospodarki
gruntami i planowania


Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz obsługi BOM


024 267-50-86


024 267-50-96aglazewska@ilow.plblesniewska@ilow.pl


 
 
Osoby sprawujące funkcje:
 
1. WÓJT GMINY:                                                                                                    
KRAŚNIEWSKI Jan Paweł
 • organ wykonawczy gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy przy pomocy Urzędu Gminy;
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentuje gminę na zewnątrz;
 • zatrudnia i jest przełożonym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • rozpatruje skargi na działalność gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 • jest organem administracji publicznej w zakresie kompetencji przypisanych gminie;
 • Szef Obrony Cywilnej na szczeblu gminy.

2. SEKRETARZ GMINY:                                                                           
MICHALSKA Katarzyna

 • koordynuje realizację zadań Urzędu Gminy;
 • nadzoruje pracę podległych pracowników;
 • nadzoruje przygotowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych;
 • przedkłada Wójtowi propozycje dot. realizacji zadań gminnych i usprawniania pracy urzędu;
 • współdziałanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy
 
3. SKARBNIK GMINY:
BRZESKA Agnieszka
 • opracowuje projekt budżetu gminy;
 • wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy;
 • nadzoruje podległe jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki finansowe;
 • przedkłada sprawozdania i informacje z zakresu budżetu gminy;


4. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO:
ROBAK Marianna

 • załatwia sprawy z zakresu stanu cywilnego;
 • prowadzi ewidencję ludności;
 • prowadzi stały rejestr wyborców
 • załatwia sprawy w zakresie wydawania dowodów osobistych;
 
5. STANOWISKO PRACY D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:
  ZIAREK Anna
 • prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków budżetowych;
 • prowadzenie ewidencji gminnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia pracowników i składników mienia gminy;

6. STANOWISKO PRACY D/S WYMIARU PODATKÓW, OPŁAT I PŁAC:       
GASIK Sylwia

 • rejestr, deklaracje podatkowe, przypisy i odpisy, wymiar podatków i opłat gminnych,
 • sprawy wynagradzania i rozliczania pracowników Urzędu Gminy,
 • ulgi inwestycyjne,
 • prowadzenie kontroli deklaracji i oświadczeń podatkowych ze stanem faktycznym,
 
7. STANOWISKO D/S POBORU PODATKÓW I OPŁAT:
SIKORA Gabriela
 • egzekwowanie i dochodzenie wierzytelności gminy,
 • rozliczanie podatków i opłat gminnych,
 • rozliczanie podatku VAT.
 • współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami

8. STANOWISKO D/S EW. DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ, OBSŁUGI I KASA:
PIECKA Ewa

 • wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości położonych na terenie gminy,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
 
9. STANOWISKO D/S SEKRETARIATU I OBSŁUGI RADY:
PIECKA Daria
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – biurowej Rady i jej organów,
 • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 • prowadzenie spraw dot. zbiórek i zgromadzeń publicznych, imprez masowych oraz stowarzyszeń.

10. STANOWISKO D/S ORGANIZACYJNYCH I KADR:
SIMIŃSKA Ewa

 • prowadzenie spraw pracowniczych Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
 • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, doskonaleniem zawodowym pracowników.


11. STANOWISKO D/S ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:
Felczak Magdalena

 • realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska w tym dotyczących: odpadów, czystości i porządku, informacji o stanie środowiska, ocen oddziaływania na środowisko, korzystania z zasobów środowiska, łowiectwa i hydrogeologii,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa w tym współpraca z inspekcjami i służbami związanymi z produkcją i przetwórstwem rolno – spożywczym,
 • ochrona zabytków i pomników przyrody oraz założeń i układów objętych nadzorem konserwatorskim
 • nadzór na emisją zanieczyszczeń i sprawozdawczość w tym zakresie,
 
12. STANOWISKO D/S GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA:
GŁAŻEWSKA Anita
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
 • podział i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • ewidencja nieruchomości,
 • współpraca w zakresie opracowania i wdrażania wieloletnich programów inwestycyjnych i strategii rozwoju gminy,
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na projekty i zadania gminne ze źródeł krajowych i UE.

13. STANOWISKO D/S KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY GMINNEJ: 
MROCZKOWSKI Tomasz

 • realizacja zadań w zakresie zarządu dróg gminnych i współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich,
 • realizacja zadań w zakresie zarządu sieciami i urządzeniami gospodarki wodno – ściekowej,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań prewencyjnych,
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 • prowadzenie ewidencji pojazdów podlegających podatkom od tych środków transportowych,
 • ewidencja działalności gospodarczej,
 
14. STANOWISKO D/S OBRONY CYWILNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH: 
   KUDAREWKO Wojciech
 • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • nadzór nad robotami publicznymi i pracami społecznie użytecznymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej z zakresu spraw OC i powodziowych.

 15. STANOWISKO D/S TELEINFORMATYCZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI   BUDYNKU URZĘDU:
JAŻDŻYK Robert

 • analiza potrzeb informatycznych Urzędu
 • bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej, alarmowej, sprzętu komputerowego, monitoringu i łączności telefonicznej.
 • inwentaryzacja zasobów informatycznych i sprzętu komputerowego.
 • współpraca w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa teleinformatyczna posiedzeń Rady Gminy
 • prowadzenie spraw w zakresie administrowania nieruchomością będąca siedzibą Urzędu, w której realizowane są zadania własne i zlecone.

16. STANOWISKO D/S EWIDENCJI LUDNOŚCI:
PIÓRKOWSKA Anna

 • załatwianie spraw dot. zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
 • wydawanie zaświadczeń dot. osób zameldowanych na terenie gminy,
 • załatwianie wniosków o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrem wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.