W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Stanowiska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

1. WÓJT GMINY:                                                                                                     
KRAŚNIEWSKI Jan Paweł

 • organ wykonawczy gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy przy pomocy Urzędu Gminy,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • zatrudnia i jest przełożonym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • rozpatruje skargi na działalność gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu,
 • jest organem administracji publicznej w zakresie kompetencji przypisanych gminie,
 • Szef Obrony Cywilnej na szczeblu gminy.


2. SEKRETARZ GMINY:                                                                            
MICHALSKA
 Katarzyna

 • koordynuje realizację zadań Urzędu Gminy,
 • nadzoruje pracę podległych pracowników,
 • nadzoruje przygotowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych,
 • przedkłada Wójtowi propozycje dot. realizacji zadań gminnych i usprawniania pracy urzędu,
 • współdziałanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów.


3. SKARBNIK GMINY:
BRZESKA Agnieszka

 • opracowuje projekt budżetu gminy,
 • wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy,
 • nadzoruje podległe jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki finansowe,
 • przedkłada sprawozdania i informacje z zakresu budżetu gminy.


4. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO:
ROBAK Marianna

 • załatwianie spraw z zakresu stanu cywilnego,
 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 • załatwianie spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych.


5. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:
ZIAREK Anna

 • prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji gminnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia pracowników i składników mienia gminy.

6. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:
GRZYWACZ Angelika
 • współdziałanie w prowadzeniu ewidencji wpływów i wydatków budżetowych
 • współdziałanie w prowadzeniu gminnej ewidencji środków środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
 • współdziałanie w prowadzeniu rejestrów podatkowych.


7. STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKÓW, OPŁAT I PŁAC:        
GASIK Sylwia

 • rejestr, deklaracje podatkowe, przypisy i odpisy, wymiar podatków i opłat gminnych,
 • sprawy wynagradzania i rozliczania pracowników Urzędu Gminy,
 • ulgi inwestycyjne,
 • prowadzenie kontroli deklaracji i oświadczeń podatkowych ze stanem faktycznym.


8. STANOWISKO DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT:
SIKORA Gabriela

 • egzekwowanie i dochodzenie wierzytelności gminy,
 • rozliczanie podatków i opłat gminnych,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami,
 • prowadzenie ewidencji pojazdów podlegających podatkom od tych środków transportowych.


9. STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASY I PODATKÓW:
PIECKA Ewa

 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości położonych na terenie gminy,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących dodatku energetycznego i mieszkaniowego.


10. STANOWISKO DS. SEKRETARIATU I OBSŁUGI RADY:
PIECKA Daria

 • zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – biurowej Rady i jej organów,
 • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 • prowadzenie spraw dot. zbiórek i zgromadzeń publicznych, imprez masowych oraz stowarzyszeń.


11. STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I KADR:

MAJEWSKA Iwona w zastępstwie SIMIŃSKIEJ Ewy

 • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 • prowadzenie spraw pracowniczych Urzędu i kierowników gminnych jednostek org.
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, doskonaleniem zawodowym pracowników. 

12. STANOWISKO DS. ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:
FELCZAK Magdalena

 • realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska w tym dotyczących: odpadów, czystości porządku, informacji o stanie środowiska, ocen  
 • oddziaływania na środowisko, korzystania z zasobów środowiska, łowiectwa i  hydrogeologii,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa w tym współpraca z inspekcjami i służbami związanymi z produkcją i przetwórstwem rolno – spożywczym,
 • ochrona zabytków i pomników przyrody oraz założeń i układów objętych nadzorem konserwatorskim
 • nadzór na emisją zanieczyszczeń i sprawozdawczość w tym zakresie.


13. STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:
LEŚNIEWSKA Beata

 • działania związane z przeprowadzeniem i obsługą gospodarki odpadami na terenie Gminy Iłów,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie łowiectwa, hydrogeologii,  
 • obsługa Biura Podawczego Urzędu Gminy Iłów.


14. STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:
GŁAŻEWSKA Anita

 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
 • podział i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • ewidencja nieruchomości,
 • współpraca w zakresie opracowania i wdrażania wieloletnich programów inwestycyjnych i strategii rozwoju gminy,
 • prowadzi sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.


15. STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY GMINNEJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:  
MROCZKOWSKI Tomasz

 • realizacja zadań w zakresie zarządu dróg gminnych i współpraca z zarządcami dróg   powiatowych i wojewódzkich,
 • realizacja zadań w zakresie zarządu sieciami i urządzeniami gospodarki wodno – ściekowej,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań prewencyjnych,
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 • ewidencja działalności gospodarczej.


16. STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ, ROBÓT PUBLICZNYCH I GOSPODARKI GRUNTAMI:  
KUDAREWKO Wojciech

 • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • nadzór nad robotami publicznymi i pracami społecznie użytecznymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej z zakresu spraw OC i powodziowych.


17. STANOWISKO DS. TELEINFORMATYCZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI BUDYNKU URZĘDU;
JAŻDŻYK Robert

 • analiza potrzeb informatycznych Urzędu
 • bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej, alarmowej, sprzętu komputerowego, monitoringu i łączności telefonicznej.
 • inwentaryzacja zasobów informatycznych i sprzętu komputerowego.
 • współpraca w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa teleinformatyczna posiedzeń Rady Gminy
 • prowadzenie spraw w zakresie administrowania nieruchomością będąca siedzibą Urzędu, w której realizowane są zadania własne i zlecone.

18. STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI
PIÓRKOWSKA Anna
 • prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na terenie gminy,
 • realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszeń utraty dowodu osobistego,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrem wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

19. STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ OBSŁUGI BIURA PODAWCZEGO

 • działania związane z przeprowadzeniem i obsługą gospodarki odpadami na terenie Gminy Iłów,
 • obsługa Biura Podawczego urzędu Gminy Iłów,
 • działania związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych.