W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Referaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

1. WÓJT GMINY:                                                                                                     
Kraśniewski Jan Paweł

 • organ wykonawczy gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy przy pomocy Urzędu Gminy;
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentuje gminę na zewnątrz;
 • zatrudnia i jest przełożonym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • rozpatruje skargi na działalność gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu    
 • jest organem administracji publicznej w zakresie kompetencji przypisanych gminie;
 • Szef Obrony Cywilnej na szczeblu gminy.


2. SEKRETARZ GMINY:                                                                            
Michalska
Katarzyna

 • koordynuje realizację zadań Urzędu Gminy;
 • nadzoruje pracę podległych pracowników;
 • nadzoruje przygotowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych;
 • przedkłada Wójtowi propozycje dot. realizacji zadań gminnych i usprawniania pracy urzędu;
 • współdziałanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów


3. SKARBNIK GMINY:
BRZESKA Agnieszka

 • opracowuje projekt budżetu gminy;
 • wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy;
 • nadzoruje podległe jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki finansowe;
 • przedkłada sprawozdania i informacje z zakresu budżetu gminy;


4. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO:
ROBAK Marianna

 • załatwia sprawy z zakresu stanu cywilnego;
 • prowadzi ewidencję ludności;
 • prowadzi stały rejestr wyborców
 • załatwia sprawy w zakresie wydawania dowodów osobistych;


5. STANOWISKO PRACY D/S KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:
ZIAREK Anna

 • prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków budżetowych;
 • prowadzenie ewidencji gminnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia pracowników i składników mienia gminy;


6. STANOWISKO PRACY D/S WYMIARU PODATKÓW, OPŁAT I PŁAC:        
GASIK Sylwia

 • rejestr, deklaracje podatkowe, przypisy i odpisy, wymiar podatków i opłat gminnych,
 • sprawy wynagradzania i rozliczania pracowników Urzędu Gminy,
 • ulgi inwestycyjne,
 • prowadzenie kontroli deklaracji i oświadczeń podatkowych ze stanem faktycznym,


7. STANOWISKO D/S POBORU PODATKÓW I OPŁAT:
SIKORA Gabriela

 • egzekwowanie i dochodzenie wierzytelności gminy,
 • rozliczanie podatków i opłat gminnych,
 • rozliczanie podatku VAT.
 • współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami
 • prowadzenie ewidencji pojazdów podlegających podatkom od tych środków transportowych.


8. STANOWISKO D/S EW. DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ, OBSŁUGI I KASA: 
PIECKA Ewa

 • wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości położonych na terenie gminy,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.


9. STANOWISKO D/S SEKRETARIATU I OBSŁUGI RADY:
PIECKA Daria

 • zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – biurowej Rady i jej organów,
 • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 • prowadzenie spraw dot. zbiórek i zgromadzeń publicznych, imprez masowych oraz stowarzyszeń.


10. STANOWISKO D/S ORGANIZACYJNYCH I KADR:

SIMIŃSKA Ewa

 • realizacja zadań związanych ze sprawami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 • prowadzenie spraw pracowniczych Urzędu i kierowników gminnych jednostek org.
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, doskonaleniem zawodowym pracowników. 

11. STANOWISKO D/S ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:
KUJAWA Mirosława

 • realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska w tym dotyczących: odpadów, czystości porządku, informacji o stanie środowiska, ocen  
 • oddziaływania na środowisko, korzystania z zasobów środowiska, łowiectwa i  hydrogeologii,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa w tym współpraca z inspekcjami i służbami związanymi z produkcją i przetwórstwem rolno – spożywczym,
 • ochrona zabytków i pomników przyrody oraz założeń i układów objętych nadzorem konserwatorskim
 • nadzór na emisją zanieczyszczeń i sprawozdawczość w tym zakresie,


12. STANOWISKO D/S GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA:
GŁAŻEWSKA Anita

 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
 • podział i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • ewidencja nieruchomości,
 • współpraca w zakresie opracowania i wdrażania wieloletnich programów inwestycyjnych i strategii rozwoju gminy,
 • prowadzi sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,


13. STANOWISKO D/S KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY GMINNEJ:  
MROCZKOWSKI Tomasz

 • realizacja zadań w zakresie zarządu dróg gminnych i współpraca z zarządcami dróg   powiatowych i wojewódzkich,
 • realizacja zadań w zakresie zarządu sieciami i urządzeniami gospodarki wodno – ściekowej,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań prewencyjnych,
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 • ewidencja działalności gospodarczej,


14. STANOWISKO D/S OBRONY CYWILNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH:  
KUDAREWKO Wojciech

 • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • nadzór nad robotami publicznymi i pracami społecznie użytecznymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej z zakresu spraw OC i powodziowych,


15. STANOWISKO D/S TELEINFORMATYCZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI BUDYNKU URZĘDU;
JAŻDŻYK Robert

 • analiza potrzeb informatycznych Urzędu
 • bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej, alarmowej, sprzętu komputerowego, monitoringu i łączności telefonicznej.
 • inwentaryzacja zasobów informatycznych i sprzętu komputerowego.
 • współpraca w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa teleinformatyczna posiedzeń Rady Gminy
 • prowadzenie spraw w zakresie administrowania nieruchomością będąca siedzibą Urzędu, w której realizowane są zadania własne i zlecone.

16. STANOWISKO D/S EWIDENCJI LUDNOŚCI
PIÓRKOWSKA Anna
 • prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na terenie gminy,
 • realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszeń utraty dowodu osobistego,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrem wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

17. STANOWISKO D/S GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ OBSŁUGI BIURA PODAWCZEGO
HABER Monika
 • działania związane z przeprowadzeniem i obsługą gospodarki odpadami na terenie Gminy Iłów,
 • obsługa Biura Podawczego urzędu Gminy Iłów,
 • działania związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych.
18. STANOWISKA PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
GRZYWACZ Angelika
 • współdziałanie w prowadzeniu ewidencji wpływów i wydatków budżetowych
 • współdziałanie w prowadzeniu gminnej ewidencji środków środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
 • współdziałanie w prowadzeniu rejestrów podatkowych