Gmina Iłów

Ślub cywilny

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Aby wziąć ślub cywilny należy udać się do urzędu stanu cywilnego (USC) w celu złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalić termin ślubu.

Należy zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.

Warunki do zawarcia związku małżeńskiego:

- pełnoletniość,

- niepozostawanie w związku małżeńskim,

- brak pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia między Nupturientami.

W wyjątkach wskazanych w ustawie do zawarcia związku małżeńskiego konieczna jest zgoda sądu.

Jeśli:

- kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat,

- jeśli osoby są ze sobą spowinowacone,

- jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym

 
do zawarcia związku małżeńskiego potrzebna jest zgoda sądu.

 Niezbędne dokumenty:


Z chwilą stawienia się w USC należy posiadać dokumenty tożsamości.

 

"Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

- osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu — wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji należy posiadać orzeczenie sądu w tej sprawie. 

- jeśli na podstawie złożonych dokumentów nie będzie można ustalić danych, które należy wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), należy przedłożyć:

- odpis aktu urodzenia, 


- jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim -
odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa)

lub

- odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa, 

- dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) — do wglądu
- dowód opłaty skarbowej — można zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto Urzędu Gminy Urząd Gminy w Iłowie 91 9010 0006 0000 01722 2000 0010

- jeśli jest wymagane- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 

- jeśli Nupturienci będą korzystali z pomocy pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,


- jeśli nie ma polskich aktów stanu cywilnego (a jest obywatelem Polski),  należy posiadać :


-
zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

- a jeśli ktoś był wcześniej w związku małżeńskim, należy posiadać zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

- wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą być urzędowo przetłumaczone na język polski. Takie tłumaczenie może dokonać tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych MSW lub polski konsul,

- jeśli chociaż jedno z Nupturientów nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku - musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.


W czasie wizyty w USC należy:


-  złożyć zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- jeśli ślub ma odbyć się poza USC - należy złożyć wniosek o ślub poza urzędem.


Opłata skarbowa:


Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać w formie gotówkowej (w kasie Urzędu Gminy) lub bezgotówkowej (na konto Urzędu Gminy Iłów nr 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010)

Za ślub poza urzędem tzw. w plenerze – dodatkowa opłata 1.000,00 zł.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowie, ul Płocka 2, 96-520 Iłów.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowie można się skontaktować się poprzez adres e-mail usc@ilow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez  adres email sekretariat@ilow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.


Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij