W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Jeśli nie masz numeru PESEL, a przepis prawa wymaga od Ciebie posiadania tego numeru, możesz wystąpić o jego nadanie.

We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać taką  podstawę.

Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij druk Wniosek o nadanie numeru PESEL.
 1. Pamiętaj o:
  • ostatnio wydanym dowodzie osobistym lub paszporcie obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego o dokumencie podróży cudzoziemca lub innym  dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo,
  • dokumentach potwierdzających dane zawarte w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne),
  • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika.
 2. Wniosek złóż w Urzędzie Gminy Iłów
 3. Po zakończeniu procedury otrzymasz zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany Wniosek o nadanie numeru PESEL.
 2. Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 3. Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne).
 4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
  • dowód osobisty lub ważny paszport pełnomocnika.


Opłaty:

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Iłów
Nr konta: 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85


Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r, poz. 510 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o nadanie numeru PESEL
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych