W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.


Zameldowania na pobyt stały można dokonać z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.


Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz  Zgłoszenie pobytu stałego.  

 2. Pamiętaj o:

 • dowodzie osobistym,

 • dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),

 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika.

 1. Udaj się do Urzędu Gminy Iłów i dokonaj zameldowania.

 2. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – (do wglądu w oryginale).

 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz do odbioru zaświadczenia o zameldowaniu,

 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.


Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Miejsce złożenia dokumentów:
 
Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85

Dodatkowe informacje:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenie pobytu stałego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

 3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o  zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.

 4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

 5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.  zm.)

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego


 Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie obywatel.gov.pl


Załączniki do pobrania:


 1. Zgłoszenie pobytu stałego

 2. Pełnomocnictwo

 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych