W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

 

Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz Zgłoszenie pobytu czasowego
 2. Pamiętaj o:
 • dowodzie osobistym,
 • dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),
 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika.
 1. Udaj się  do Urzędu Gminy Iłów i dokonaj zameldowania.
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy otrzymasz na wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – (do wglądu w oryginale).

 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.


Opłaty:

Czynność zameldowania jest wolna od opłat

17 zł – opłata skarbowa za wydanie na wniosek zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Iłów
Nr konta: 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Miejsce złożenia dokumentów:
 
Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85

Dodatkowe informacje:
 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu Zgłoszenie pobytu czasowego. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

 3. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 4. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.

 5. Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14   czerwca1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.  zm.)

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego


Załączniki do pobrania:

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego

 2. Pełnomocnictwo

 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych