W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Fundusz sołecki na rok 2022 informacje oraz niezbędne dokumenty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Przypominam, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września 2021 r.

Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301).

Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2021 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:
- wymogów formalnych i merytorycznych ( a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą obecności należy złożyć w Sekretariacie Gminy Iłów. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2021 roku. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Wójt w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Jeśli Wójt odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.

W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Wójta z powodu niespełniania warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Rada Gminy rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem Rady Gminy. Skutkiem odrzucenia przez Radę Gminy wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Informuję, iż wszystkie dokumenty związane z funduszem sołeckim są dostępne na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce „Fundusz sołecki”.

Już dziś zapraszam na zebrania wiejskie, licząc na dużą frekwencję mieszkańców przy ustalaniu przedsięwzięć do realizacji w 2022 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Obliczenie funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dochody bieżące Gminy Iłów wg sprawozdania Rb-NDS za 2020 rok. 32 390 825,59 zł
Liczba mieszkańców Gminy Iłów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 6 118 ustalona przez Prezesa GUS
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F-wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb;
Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 2021 poz. 510),
Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy , o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obliczanie kwoty bazowej Kb