W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Załącznik do Zarządzenia nr 119/2022
Wójta Gminy Iłów z dnia 23.11.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Wójt Gminy Iłów
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
 
stanowisko ds. ochrony zdrowia, obronnych
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
w Urzędzie Gminy Iłów

 

I.      Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Iłów ul. Płocka 2
II.    Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. ochrony zdrowia, obronnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

III. Wymagania:

1.      Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
4)  znajomość ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5)  znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7)  stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku;
8)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  nieposzlakowana opinia.

2.      Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
2)  samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;
3)  umiejętność pracy pod presją czasu;
4)  sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy;
5)  inicjatywa i szybkość w podejmowaniu decyzji.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań na stanowisku ds. ochrony zdrowia obronnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:
1) współdziałanie przy realizacji projektów i programów prozdrowotnych;
2) współpraca z placówkami ochrony zdrowia;
3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień;
4) wykonywanie zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
5)  obsługa gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
6)  prowadzenie spraw dotyczących uzależnień, w tym profilaktyki, będących w zakresie działania gminy;
7)  wykonywanie zadań na rzecz obronności realizowanych na szczeblu gminnym, w tym:
a)  współdziałanie w realizacji zadań obronnych z poszczególnymi jednostkami na terenie gminy;
b)  współpraca w opracowywaniu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;
c)  współpraca w opracowywaniu i uaktualnianiu planu przygotowań służby zdrowia do funkcjonowania gminy na potrzeby obronne;
d)  współudział w realizacji przedsięwzięć Wójta związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
8) prowadzenie spraw wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
9)  organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
10) przygotowywanie projektów umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z podmiotami wyłonionymi w konkursie;
11) kontrola wykonywania powierzonych zadań, prawidłowości wydatkowania dotacji na ich realizację oraz prowadzenia właściwej dokumentacji pod względem finansowym i merytorycznym;
12) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym w szczególności: z realizacji programu współpracy z organizacjami za rok poprzedni, celem przedłożenia Radzie Gminy oraz sprawozdań z wykonywanych projektów;
13) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert;
14) organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym;
15) podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora pozarządowego na terenie gminy, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy, inicjowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych i ich udziału w przedsięwzięciach realizowanych na terenie gminy;
16) przygotowanie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Iłów, prowadzenie rejestru dotowanych organizacji pozarządowych;
17) organizowanie spotkań z udziałem organizacji pozarządowych;
18) wykonywanie innych zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
19) realizacja zadań z zakresu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
20) współudział w tworzeniu i aktualizacji strony internetowej;
21) współudział w organizowaniu przedsięwzięć promujących gminę;
22) współdziałanie ze stanowiskiem realizującym zadania z zakresu projektów i pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
23) wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu zgodnie z regulaminem organizacyjnym.


V. Warunki pracy na danym stanowisku:
 1. czas pracy – pełny wymiar;
 2. praca przy monitorze ekranowym;
 3. praca o charakterze administracyjno – biurowym;
 4. ścisła współpraca z innymi pracownikami;
 5. praca z obsługą sprzętu biurowego w szczególności komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon;
 6. nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

VI.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Iłów w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

VII.    Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie*;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych*;
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na ww. stanowisku*;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
 8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych;
 10.  inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów;
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji*.
Oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.


VIII. 
Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:
 
 „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony zdrowia, obronnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów pok. 15 lub przesłać na adres Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96 - 520 Iłów.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Iłów po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Iłów, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Iłów wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Wójta Gminy Iłów z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłów).
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Iłów pok. 15 oraz telefonicznie pod nr telefonu 24 267 50 80.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Iłów.

* według załączonego wzoru


                                                                                        Wójt Gminy Iłów
                                                                                   /-/ Jan Paweł Kraśniewski

Do pobrania: