W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność gminy

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY IŁÓW

Na podstawie art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z dnia 2016.04.04)  oraz art. 37 ust. 1, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15) Wójt Gminy Iłów ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej  w tabeli.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia  w ha

Nr. Księgi  wieczystej.

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w  studium

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza nieruchomości

Obciążenie prawami

Wadium

Warunki zmiany ceny i opłat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

44

0,1475ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa zabudowana wiatą w złym stanie technicznym.

Brak planu. W studium-tereny przekształceń intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji rolniczej


W drodze przetargu

30.000,- zł + należny podatek VAT  (trzydzieści tysięcy 00/100 złotych netto)

Brak

3.000,- złotych

(trzy tysiące 00/100)

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT

2.

37

0,1164ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym w złym stanie technicznym.

Brak planu. W studium-tereny przekształceń intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji rolniczej


W drodze przetargu

20.000,- złotych + należny podatek VAT                      (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych netto)

Brak

2.000,- złotych

(dwa tysiące 00/100)


Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT

3.

36

0,3600ha

PL1O/00049077/9

Wszeliwy- obręb geodezyjny nr. 0055 Wszeliwy

Nieruchomość gruntowa rolna      niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej

Brak planu. W studium-tereny grunty rolne o niskich walorach agroekologicznych,


W drodze przetargu

24.000,- złotych + należny podatek VAT

( dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych netto )

Brak

2.400,- złotych                     ( dwa tysiące czterysta 00/100)

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu + obowiązująca stawka VAT


W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które  wpłacą wadium ustalone na nabycie  w/w nieruchomości w wysokości wskazanej  w kolumnie 11 tabeli, na rachunek depozytowy  Urzędu Gminy Iłów nr: 57 9010 0006 0000 0172 2000 0040  w terminie do  03 sierpnia 2018r. W  tytule wpłaty lub przelewu należy podać  numer działki,  której nabyciem jest zainteresowany uczestnik przetargu  (kolumna 2 tabeli) np. „Przetarg na działkę nr 36”.  Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej najpóźniej  w dniu przetargu  przed jego otwarciem

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg  będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości,  z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości

W przetargu na nabycie nieruchomości opisanej w pozycji nr. 3 tabeli (działka nr 36)  mogą brać udział podmioty, które spełniają kryteria uprawniające do nabycia gruntu rolnego określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) 

IV.Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy  Iłów, ul. Płocka 2, lokal nr 10.  Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

-) dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.


-) w  przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpis z właściwego rejestru.

-) pełnomocnictwo  oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli nabywca działa przez pełnomocnika lub z uwagi na osobę nabywcy dostarczenie zezwoleń jest prawem wymagane.

Dokumenty potwierdzające prawo nabycia przez uczestnika przetargu nieruchomości rolnej opisanej w pozycji 3 tabeli tj.:

a) oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako  dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;
c) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
d) kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej o profilu rolniczym i inne wymagane przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28)


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w terminie podanym przez gminę Iłów, nie później niż 30 dni od daty przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT,  naliczony według stawki aktualnie obowiązującej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Cena  za nieruchomość powinna być zapłacona przez nabywcę  najpóźniej w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Nabywcę obciążają koszty notarialne  i sądowe, których wysokość określi Notariusz. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny

Dodatkowych  informacji o warunkach przetargu  udziela się w Urzędzie Gminy w Iłowie  (pok. 11) w godzinach: w poniedziałek: 08:00-16:00, wtorek - piętek: 07:30-15:30 lub pod numerami  telefonu: 242675087, 512212604.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w  poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iłów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wszeliwy, opublikowanie w BIP Gminy Iłów w zakładce zarządzenia prawo lokalne oraz ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Iłów oraz w prasie lokalnej tygodniku „Echo Powiatu” i „Express Sochaczewski .  

Iłów, dnia  28 czerwca 2018 r. 

           - Wójt Gminy Iłów - Roman Kujawa