W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego przez zapewnienie technicznych warunków dostępu do Internetu dla 350gospodarstw domowych, 5 szkół publicznych, 1 biblioteki publicznej i 1 publicznej instytucji kultury. Przewidziano również, nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego, przeprowadzenie cyklu szkoleń i kampanię informacyjną, co umożliwi efektywne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z przyczyn materialnych, infrastrukturalnych i kompetencyjnych, zgodnie z wytycznymi Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na terenie Gminy Iłów. Całkowita wartość Projektu wynosi aż 5 527 291,30 zł i została w całości objęta dofinansowaniem. Ten sukces to wynik starań Władz Gminnych i udzielonego wsparcia organizacji społecznych. Wójt Gminy Iłów dostrzega w realizacji Projektu szansę na dynamiczny rozwój i wsparcie e-usług:

Gmina Iłów nie dysponuje tak silnymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi jak Płock czy Warszawa i inne duże miasta regionu. Bezrobocie przekłada się na złą sytuację finansową niektórych mieszkańców co często powoduje brak możliwości zakupienia własnego komputera z dostępem do Internetu przez wiele rodzin. Szczególnie cierpią dzieci, które nie mogą rozwijać się tak jak ich rówieśnicy z bogatszych rodzin. Stąd też pomysł na wsparcie poprzez zapewnienie  dostępu do szkoleń, komputerów i Internetu” –  tłumaczy Roman Kujawa, Wójt gminy Iłów.

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta 01.01.2012 r. i potrwa do 30.04.2015 r. W chwili obecnej Projekt znajduje się w kluczowej fazie realizacji. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wypełnieniu trudnego zakresu procedur związanych z pozyskaniem dofinansowania nastąpił etap udzielania zamówień publicznych. Rewelacją i niespodzianką okazało się, że dzięki porozumieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nie będzie wymogu wnoszenia 15% wkładu własnego z budżetu gminnego. To oznacza, że wart ponad 5 milionów złotych projekt w 100% zostanie sfinansowany z budżetu UE! 

Jeszcze w grudniu br. rozpocznie się kampania promocyjna, zainaugurowana konferencją, w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Gminy w Iłowie, potencjalni Beneficjenci Ostateczni oraz przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych. Trwają również prace nad przygotowaniem postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych na budowę sieci i zakup komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń informatycznych. W celu weryfikacji poprawności sporządzonych dokumentów, są one wysyłane do analizy ex-ante przez Instytucje Wdrażająca w Warszawie. Przewiduje się, że w drugim kwartale przyszłego roku rozpocznie się budowa infrastruktury światłowodowej oraz radiowej, która zapewni techniczne możliwości dostępu do Internetu dla 350 gospodarstw domowych oraz jednostek podległych Gminie.

Grupę docelową Projektu stanowi 5 wskazanych przez Urząd Gminy w Iłowie „otwartych” jednostek podległych i 350 indywidualnych gospodarstw domowych wytypowanych przez pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Projekcie udział będę mogły brać jedynie gospodarstwa domowe spełniające minimum jedno z kryteriów wskazanych w Szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

        §  Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

§  Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

§  Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

§  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

§  Rodziny zastępcze,

§  Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

§  Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,

§  Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”,

Proces rekrutacji właśnie się rozpoczyna i zostanie zakończony wczesną wiosną 2014 r. Ogłoszenia w tej sprawie zostaną zamieszczone w widocznym miejscu na terenie całej gminy, w szkołach, w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji niezbędne będzie dostarczenie kompletnej dokumentacji, w tym formularza rekrutacyjnego i umowy uczestnictwa.

Zakwalifikowanym 350 gospodarstwom domowym zostanie nieodpłatnie przekazany sprzęt w postaci komputera i zestawu dostępowego do Internetu. Warunkiem przekazania będzie wzięcie udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Komputera nie będzie można sprzedać, ani zastawić bo niweczyło by to realizację głównego celu projektu.

Nieodpłatny dostęp do Internetu zapewniony zostanie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od momentu jego zakończenia. Jednostkom podległym Gminie - 5 szkołom publicznym, 1 bibliotece publicznej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury - przekazanych zostanie 60 nowych zestawów komputerowych. Wskazane placówki pełnią kluczową rolę w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iłów. Ich informatyzacja bezpośrednio wpisuje się w wytyczne POIG 8.3 i przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie Gminy Iłów, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w okresie 12 miesięcy realizacji Projektu oraz 5 lat trwałości. Cel Projektu jest zgodny i przyczynia się do realizacji celu Działania 8.3 POIG. Przewidziano również cele szczegółowe pozwalające na osiągnięcie celu głównego:

§  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przez udostępnienie bezpłatnego Internetu 350 Beneficjentom Ostatecznym na terenie Gminy Iłów.

§  Udostępnienie Beneficjentom Ostatecznym wyposażenia niezbędnego do korzystania z Internetu.

§  Zagwarantowanie warunków technicznych niezbędnych dla korzystania z Internetu.

§  Zapewnienie dostępu do Internetu i wyposażenia niezbędnego do jego wykorzystywania jednostkom podległym w ramach działań koordynacyjnych.

§  Zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

§  Uzyskanie przez Beneficjentów Ostatecznych wiedzy z zakresu eksploatacji i konserwacji sprzętu IT, w tym reakcji na awarie sieci dostępowej i oprogramowania.

§  Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z Internetu w życiu codziennym, zawodowym oraz edukacji.

§  Wzrost popularności metod pracy na odległość z wykorzystaniem Internetu (eUsługi).

§  Wyrównywanie szans edukacyjnych osób wykluczonych cyfrowo.

§  Wzrost wiedzy o negatywnych konsekwencjach wykluczenia cyfrowego.

§  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

§  Rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu.


Obecnie, do końca bieżącego roku trwa nabór wniosków. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji dostępnych w Urzędzie Gminy w Iłowie oraz w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Gminy Iłów – www.ilow.pl.