Gmina Iłów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę dróg gminnych w Gminie Iłów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Gmina Iłów: : Przebudowa dróg gminnych w Gminie Iłów, na którego zakres składa się: - Odbudowa drogi gminnej nr 380240W w miejscowości Giżyczki na odcinku od km 0+000 do km 0+888 o długości 0,888 km - Odbudowa drogi gminnej nr 380255W w miejscowości Iłów, ul. Strażacka na odcinku od km 0+000 do km 0+676 o długości 0,676 km - Przebudowa drogi gminnej we wsi Henryków gm. Iłów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574068-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iłów, Krajowy numer identyfikacyjny 61101566100000, ul. ul. Płocka  2, 96520   Iłów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 267 50 80, e-mail a.stanczak@ilow.pl, faks 24 267 50 81.
Adres strony internetowej (url): www.ilow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Iłów, na którego zakres składa się: - Odbudowa drogi gminnej nr 380240W w miejscowości Giżyczki na odcinku od km 0+000 do km 0+888 o długości 0,888 km - Odbudowa drogi gminnej nr 380255W w miejscowości Iłów, ul. Strażacka na odcinku od km 0+000 do km 0+676 o długości 0,676 km - Przebudowa drogi gminnej we wsi Henryków gm. Iłów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP 3410/04/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac obejmuje m.in.: A/ Przebudowa drogi w miejscowości Giżyczki - długość 888 mb, szerokość 4,0-2,5 m - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego grubości 15 cm, 4 219,0 m2 - nawierzchnia o grubości 5 cm i pow. Łącznej 3 607,00 m2 z mieszanek mineralno asfaltowych AC16W, warstwa wiążąca - nawierzchnia o grubości 3 cm i pow. Łącznej 3 539,00 m2 z mieszanek mineralno asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna - oznakowanie - pobocza. B/ Przebudowa drogi w miejscowości Iłów, ul. Strażacka - długość 676 mb, szerokość 3,2 m - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego grubości 15 cm, 2 912,0 m2 - nawierzchnia o grubości 5 cm i pow. Łącznej 2 212,00 m2 z mieszanek mineralno asfaltowych AC16W, warstwa wiążąca - nawierzchnia o grubości 3 cm i pow. Łącznej 2 212,00 m2 z mieszanek mineralno asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna - oznakowanie - pobocza. C/ Przebudowa drogi w miejscowości Henryków - długość 708 mb, szerokość 3,2 m - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego grubości 15 cm, 3 009,6 m2 - nawierzchnia o grubości 5 cm i pow. Łącznej 2 301,60 m2 z mieszanek mineralno asfaltowych AC26W, warstwa wiążąca - nawierzchnia o grubości 3 cm i pow. Łącznej 2 301,60 m2 z mieszanek mineralno asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna - oznakowanie - pobocza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 821944.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DROG BET
Email wykonawcy: martin85@vp.pl
Adres pocztowy: Gawłowska 179A
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 821944.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 821944.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 821944.42
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  Przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Roboty budowlane, ogólnodostępne o wartościach pow. 30 000,00 euro. Tryb postępowania bez ograniczenia dla wykonawców.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij